تامین افزایه های سیال و سیمان حفاری

تامین افزایه های سیال و سیمان حفاری

شرکت دیاکو انرژی

تامین افزایه های سیال و سیمان حفاری

• تأمین مواد و افزایه های سیالات گل حفاری:

– عوامل کنترل کننده وزن گل حفاری: باریت، هماتیت و کربنات کلسیم
– عوامل افزاینده گرانروی: بنتونیت، PAC زانتان گام و CMC
– عوامل کنترل PH: آهک، کاستیک سودا، کربنات سدیم، بی کربنات سدیم، اسید سیتریک
– عوامل بازدارنده هرزروی: میکا، کربنات کلسیم، پوست گردو، پوست پنبه دانه، پوست صدف
– عوامل کنترل هرزروی: PAC، CMC و نشاسته حفاری
– نمک ها: کلرید کلسیم، کلرید پتاسیم
– سایر افزایه ها: باکتری زداها، عوامل ضد خوردگی، عوامل ضد کف و کف زا، امولسیفایرها، روان کننده ها، عوامل کنترل کننده شیل، PHPA، HEC، آلومینیوم استئارات 

• تأمین سیمان و افزایه های سیمان حفاری: 
– انواع سیمان: سیمان کلاس جی، سیمان مگنست، سیمان ساختمانی
– افزایه های سیمان حفاری: عوامل کند کننده و تند کننده زمان بندش سیمان، کنترل هرزروی، دیسپرسانت و … (میکروسیلیکا، نمک، گیلسونایت، هماتیت، اکسید آهن، کلرید کلسیم)

– ریتاردر، دیسپرسنت، آنتی گس، کنترل کننده های هرزروی

X