انجام آزمایشات اندازه گیری خواص سیال حفاری

انجام آزمایشات اندازه گیری خواص سیال حفاری

شرکت دیاکو انرژی

انجام آزمایشات مربوط به اندازه گیری خواص مختلف سیال حفاری و کنترل کیفیت افزایه های سیال حفاری

شرکت دیاکو انرژی با بهره گیری از متخصصین مجرب در زمینه مهندسی سیال حفاری و اندازه گیری دقیق خواص مهم سیال حفاری و سیالات تکمیل و همینطور با حاصل کردن دانش تخصصی ساخت تجهیزات سیال حفاری، آماده ارائه خدماتی شامل انجام آزمایشات مربوط به اندازه گیری خواص مختلف سیال حفاری می باشد که در این زمینه به عنوان نمونه موارد ذیل قابل انجام می باشد.

X